Dabrówno - v46.sam3.pl

Poniedziałek,  26-10-2020,
Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png d6a2c83dc01613d156f4756bc938016b
 
Konsultacje społeczne projektu rocznego programu współpracy Gminy Dąbrówno na 2021 rok

WÓJT GMINY DĄBRÓWNO

zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji  Rocznego  programu współpracy Gminy Dąbrówno z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrówno z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami   prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

2. Termin i zakres konsultacji

Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 12 października 2020 r. do 26 października 2020 r. Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy w tym w szczególności priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2021 r.

3. Forma i tryb konsultacji

Konsultacje odbędą się w dwóch formach:

1)    konsultacje pisemne poprzez wysłanie projektu programu do organizacji pozarządowych działających na terenie gminy wraz z określeniem terminu oraz sposobu zgłaszania wniosków i uwag do programu;

2)    konsultacje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy www.dabrowno.pl.

Tryb konsultacji obejmuje udostępnienie organizacjom tekstu projektu rocznego programu w formie elektronicznej oraz stworzenie możliwości zgłaszania opinii, uwag, i propozycji do programu w określonym terminie.

Uwagi, wnioski, propozycje zmian do rocznego programu współpracy mogą być zgłaszane wyłącznie na dołączonym do zaproszenia formularzu w terminie od 12 października 2020 r. do 26 października 2020 r. w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście ( osobiście - po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym pod numerem tel. 89 647-40-87 wew. 28) na adres siedziby Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje społeczne”;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej (wypełniony i podpisany skan formularza) na adres: , w tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

 Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                                /-/ Piotr Zwaliński

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png 4b261f7759b2ec812d946442383143cf
b2.png 963281e35794f70eee4377078146001b
b3.png 63dc3ad72a523fda886eb821ab954edc
b4.png 60cfcbb79fd9b19c0e0bf9f9c645f4dc
b5.png 2f276df55e00391d2f570708b5cec453
b6.png 670f33253d950c7eda89f26cd12807a8