Dabrówno - s9.sam3.pl

Czwartek,  19-07-2018,
Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png a95f53d0fad808c1106c76dc6e09f77b
 
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 123/4, obręb Jabłonowo, Gmina Dąbrówno w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt  Gminy  Dąbrówno działając na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIII/288/14 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych niezabudowanych, położonych w miejscowości Jabłonowo, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Dąbrówno w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Jabłonowo, gmina Dąbrówno i oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Jabłonowo jako działka Nr 123/4 o powierzchni 0,0744 ha.
 
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta EL1O/00017595/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Jabłonowo, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów niezagospodarowanych oraz w odległości ok. 350 m od jeziora Dąbrowa Wielka (odległość mierzona w linii prostej). Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni gruntowej o długości ok. 50 metrów stanowiącą łącznik do drogi asfaltowej (ul. Księcia Witolda). Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, teren nieruchomości płaski. Działka obecnie nie jest użytkowana. Działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej oraz posiada możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 
Termin zagospodarowania terenu – brak.
 
Gmina Dąbrówna jest to gmina wiejska, której przeważającą część gruntów stanowią użytki rolne i leśne. Miejscowość Jabłonowo położona jest na północ od Dąbrówna – w bezpośrednim sąsiedztwie z miejscowością Dąbrówno, w której znajduje się siedziba gminy. W Dąbrównie znajduje się przychodnia zdrowia, szkoła podstawowa, gimnazjum, kościół, bank, stacja benzynowa, sklepy spożywczo-przemysłowe oraz ośrodki wypoczynkowe. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 542. Dąbrówno położone jest w odległości ok. 60 km od miasta wojewódzkiego Olsztyn, ok. 35 km od miasta powiatowego Ostróda i ok. 25 km od Działdowa.
 
Od północy przedmiotowa nieruchomość sąsiaduje z terenami niezagospodarowanymi, natomiast od południa, wschodu i zachodu z terenami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. W odległości ok. 350 m (odległość mierzona w linii prostej) na wschód od przedmiotowej nieruchomości znajduje się jezioro Dąbrowa Wielka.
 
Zgodnie z Uchwałą XXXII/187/17 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówno sprzedawana nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny o funkcji mieszkaniowej i usługowej – tereny zabudowane i tereny planowane pod zabudowę. Zgodnie z kierunkami zmian w strukturze przestrzennej gminy nieruchomość znajduje się w głównym ośrodku osadniczym, usługowym i gospodarczym.
 
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej wynosi – 33.450,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) – netto /bez VAT/
Do kwoty tej doliczone zostanie 23% VAT.
 
W dziale III Prawa, Roszczenia i Ograniczenia Księgi Wieczystej nr KW EL1O/00017595/2 widnieje wpis dotyczący ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – nieograniczona        w czasie służebność przesyłu za jednorazowym wynagrodzeniem (REPERTORIUM A 3713/2016).
 
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z dokumentem z dnia 09.05.2017 r. „Informacją    o działce” dostępnej na portalu ostroda.goeporatal.2.pl. Nabywający nieruchomość oświadczy  w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego   z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy           w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię niż jest to oznaczone w wyżej wymienionym dokumencie.
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2017 roku o godz. 1030 w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21.
 
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 3345,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych 00/00).
 
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie Nr 75 8823  0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 07 września 2017 r.
 
Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 
Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 
Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
  1. http://bip.dabrowno.pl/387/Przetargi_ustne__otwarte_konkursy_ofert__dzierzawy__ogloszenia/
  2. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
  3. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 wew. 30 w godz. 700 do 1500.
 
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
  1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
  2. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
  3. Na stronie internetowej: http://bip.dabrowno.pl/388/Wykazy_nieruchomosci,
  4. Na stronie internetowej: http://otoprzetargi.pl/
  5. Na stronie internetowej: http://www.dabrowno.pl/
 
 
Dąbrówno, dnia 10.08.2017 r.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png a69a3abb7091f374a191d12762ae9d3c
b2.png d357a2e10a0bb094c1ed584646ea4de4
b3.png 2256c4c4f69c3df0a96fb738560275fe
b4.png 95bfe770b3fed37536965eeff7e4012f
b5.png 7fcd5baa6e4d667d01f69caa2ad46260
b6.png 6420e26e8d8ea788fd5a4908c83b1510