Dabrówno - v46.sam3.pl

Wtorek,  07-07-2020,
Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
top news port info mstr galp ekartki newsletter kontakt
pl
en
de
logo.png 4e456790d9a2b62f69b6fcad31fd6ae3
 
Fundusz Alimentacyjny - Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 można składać w następujących terminach:
- od miesiąca lipca 2020 r. - drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (empatia.mrpips.gov.pl    
lub przez bankowość elektroniczną),

- od miesiąca sierpnia 2020 r. - w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie, ul. Agrestowa 2, 14 – 120  Dąbrówno.

Jednocześnie informujemy, że:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia a w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej - do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

Od nowego okresu świadczeniowego 2020/2021 świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy miedzy kwotą świadczenia przysługującego osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W okresie świadczeniowym 2020/2021 rokiem bazowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest rok 2019, uwzględnia się jednak utratę i/lub uzyskanie dochodu z roku 2020.

Szczegółowe informacje dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie, ul. Agrestowa 2, 14 – 120 Dąbrówno, tel.  89 647 44 68.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), dotyczące każdego członka rodziny;
2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: a) formie opłacanego podatku, b) wysokości przychodu, c) stawce podatku, d) wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

d) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

 W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

W przypadku złożenia wniosku bez zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a, organ właściwy wierzyciela występuje do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne z wezwaniem o przesłanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
b1.png 5e3ed8235fbdea0306fde45a74260fa8
b2.png 64803bc98f056905cf451cfb208fc895
b3.png 839becec7e1f78f683a91681bfb0dfdd
b4.png 2b64ee96d4bf6f0ddf09accd9ce404ac
b5.png 7aaa98a5c8d97d985763b7ee620d6e02
b6.png 21cd7df6d93ce9145d67df60f21ac582